Imieniny:
17.06.2019

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Starosta Złotowski zapraszają na spotkanie regionalne w ramach konsultacji dotyczących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.

Konultacje odbędą się 27 czerwca 2019 r. w godzinach od 15:30 do 18:00 w Sali Kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej al. Piasta 26 w Złotowie. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez przesłanie wypełnionej karty rekrutacyjnej do dnia 24.06.2019 r. do godz. 15:00 na adre email: promocja@krajnazlotowska.pl Liczba miejsc ograniczona. 

Konultacje poświęcone będą „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030".

Informacja dotycząca Konsultacji publicznych projektu
„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030"
4 czerwca 2019 r.

25 kwietnia 2012 r.

W ostatnich latach miejscem określenia celów i działań rozwojowych wsi, rolnictwa i rybactwa była Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r. Stanowiła ona część systemu dokumentów strategicznych powstałych w oparciu o Wytyczne do opracowywania strategii rozwoju oraz Plan uporządkowania strategii rozwoju – zakres i struktura i zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) Strategia ta była kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działań publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w latach 2014-2020. Jej zapisy znalazły swoje odzwierciedlenie w Umowie Partnerstwa - dokumencie projektującym sposób wykorzystania przez Polskę środków unijnych na lata 2014-2020.

16 lutego 2016 r. i 14 lutego 2017 r.

Kolejne lata przybliżały instytucje publiczne do weryfikacji i weryfikacji modelu rozwoju kraju oraz prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W dniu 16 lutego 2016 r. Rząd RP przedstawił zaktualizowaną wizję rozwoju kraju w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Jej rozwinięcie stanowi nowa średniookresowa strategia rozwoju kraju „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Jest ona punktem wyjścia dla opracowania strategii rozwoju określających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego w perspektywie do 2030 r., w tym m.in. „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" (SZRWRiR 2030).

Od 29 maja br. – uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne

Proces opracowania SZRWRiR 2030 miał charakter bardzo otwarty i partycypacyjny. MRiRW organizowało warsztaty tematyczne (m.in. z udziałem przedstawicieli 16 wojewódzkich Zespołów analizujących szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich , podczas których dokonano analizy dotychczasowego układu dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie województw oraz sposobu uwzględnienia w takich dokumentach zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich), prowadzone były prace eksperckie instytutów podległych bądź nadzorowanych przez Ministrów odpowiedzialnych za opracowanie strategii (zwrócono się do Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach o wsparcie prac zespołów wojewódzkich poprzez udostępnienie szczegółowych danych dotyczących zagadnień społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich poszczególnych regionów kraju oraz przygotowanie wkładów do poszczególnych części strategii i dokumentu diagnostycznego), wykonane zostały niezależne ekspertyzy, wykorzystano podejście projektowe (dot. projektu strategicznego SOR pn. Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030), który identyfikował dotychczasową rolę pozostałych podmiotów publicznych w procesie rozwoju wsi i rolnictwa), zbierano informacje oraz opinie pracowników instytucji publicznych i niezależnych ekspertów (np. podczas spotkań zespołu międzyresortowego oraz w ramach opiniowania dokumentu przez Zespół doradczo-konsultacyjny o charakterze organizacji non-profit ds. aktualizacji Strategii pełniący rolę rolno-wiejskiego Think-tanka, w skład którego wchodzą eksperci i praktycy z zakresu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich), prowadzono w każdym z województw panele ekspertów (w ramach ww. Zespołów wojewódzkich), opracowano ocenę ex-ante SZRWRiR 2030. Od 29 maja br. trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne strategii.

Cele strategii

Głównym celem Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe dzięki realizacji działań zaprojektowanych w układzie trzech celów szczegółowych i trzech obszarów, które przekrojowo wpływają na każdy z tych celów:

- Cel szczegółowy I. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej
- Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska
- Cel szczegółowy III. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa
- trzy Obszary wpływające na realizację celów strategii: (1) Sprawne zarządzanie rozwojem, (2) Stabilne finansowanie rozwoju, (3) Trwała zdolność kreacji i uczenia się.

Projektując cele i działania strategii stosowano zasady przyjęte w SOR, w tym w szczególności: zasadę selektywnego podejścia (koncentracja, poszukiwanie nisz, sektory); podejścia zintegrowanego i zróżnicowanego terytorialnie (zarządzanie organizowane wokół celów strategicznych, koordynacja sektorów i instytucji działających na różnych poziomach zarządzania); współpracy, partnerstwa i współodpowiedzialności podmiotów publicznych, biznesu i obywateli przy realizacji polityk publicznych; mobilizacji krajowego kapitału; procesy demograficzne punktem odniesienia dla planowania i realizacji działań rozwojowych.

OSI − Obszar Strategicznej Interwencji Państwa

W dokumencie podkreślono, że Obszar Strategicznej Interwencji Państwa (OSI) jakim są wszystkie obszary wiejskie jest silnie zróżnicowany gospodarczo, społecznie i terytorialnie (głównie za sprawą różnic w źródłach finansowania rozwoju, dostępności terytorialnej, tempie i kierunkach zmian demograficznych i społecznych oraz ładu przestrzennego). Składają się na niego obszary wiejskie dynamicznie się rozwijające, obszary wiejskie powolnego tempa rozwoju i obszary wiejskie tzw. zamkniętego rozwoju.

Odpowiedź na trendy

Działania SZRWRiR 2030 są częściową odpowiedzią na mega trendy (takie jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu i większa troska o środowisko), odzwierciedlają nowy model rozwoju kraju przyjęty w SOR (wdrożenie modelu odpowiedzialnego rozwoju w miejsce modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego), oraz wpisują się w inicjatywy zaprojektowane w Planie dla wsi. (oparte na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój).

Strategia wprowadza zmiany w systemie zarządzania ustanawiając szerszy dialog rolniczy, wdrażając nowy model zarzadzania WPR, opisując zmiany instytucjonalne (KOWR, ODR) oraz zakładając większe stosowanie podejścia projektowania w zarzadzania rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wybory strategiczne w SZRWRiR 2030 są również odpowiedzią na sposób wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 (głównie Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej polityki rybołówstwa) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030 

 

Uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 r. na adres strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje SZRWRiR”) lub na adres pocztowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Informację: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wprowadził: WRLiFE

„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030”