Imieniny:
30.11.2017

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1030C I 1031C W CEKCYNIE

Informujemy, że Powiat Tucholski ukończył zadanie pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” , które zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz przez Gminę Cekcyn. W ramach inwestycji przebudowano 2 723 m drogi.

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera,
ul. Szkolna w Cekcynie”

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Czas realizacji:

22.05.2017r. – 27.11.2017r.

Opis zakresu prac:

  1. Zakres robót obejmuje w szczególności:

1)   rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych;

2)   rozbiórkę budynku jednorodzinnego położonego na działce nr 885 przy ulicy Szkolna 10;

3)   rozbiórkę ogrodzeń na działkach nr 863, 884 i 885 przy ulicy Szkolna 8-10 wraz z bramami i furtkami;

4)   rozbiórkę przepustu w km 0+600,60 ulicy Szkolnej;

5)   rozbiórkę muru oporowego na działce nr 814/4 przy Mokrej oraz budowę nowego muru oporowego typu L;

6)   budowę muru oporowego typu L w ul. Szkolnej km 0+576;

7)   regulację pionową studzienek sieci podziemnych;

8)   zabezpieczenie sieci teletechnicznej OPL rurami osłonowymi;

9)   wymianę pokryw i ram na typu ciężkiego na studniach OPL;

10)    rozwiązanie kolizji elektroenergetycznych z siecią nN 0,4kV, w tym usunięcie kolidującego słupa energetycznego na skrzyżowaniu ulic Szkolna i Główna i przebudowę linii napowietrznej na podziemną wraz z przyłączami;

11)    demontaż istniejącego oświetlenia drogowego na słupach energetycznych;

12)    budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami do istniejącej sieci energetycznej;

13)    budowę odwodnienia ulic i skrzyżowań poprzez kanalizację deszczową;

14)    budowę przepompowni wód deszczowych;

15)    budowę przyłącza do przepompowni wód deszczowych;

16)    wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

17)    budowę i regulację rowów przydrożnych przy ul. Wczasowej i Madera na odcinku
od km 0+800,00 do km 1+750,00 z obsianiem skarp i dna mieszanką traw oraz lokalnymi umocnieniami skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi;

18)    budowę przepustów pod zjazdami oraz przepustu pod koroną drogi;

19)    rozwiązanie kolizji z siecią wodociągową;

20)    przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej;

21)    przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1030C i 1031C – ul. Szkolna i ul. Główna – zmiana geometrii skrzyżowania z budową wyspy dzielącej;

22)    przebudowę nawierzchni dróg powiatowych z dostosowaniem do obciążenia ruchem KR2 (ul. Szkolna) i KR3 (ul. Główna, Wczasowa, Madera);

23)    budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1030C na odcinku od km 0+158,30 (ul. Wczasowa) do km 1+964,60 (ul. Madera);

24)    budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1031C (ul. Szkolna) na odcinku od km 0+322,60 do 0+724,00;

25)    budowę i przebudowę chodników, opasek i zjazdów do posesji;

26)    budowę pętli autobusowej na działkach nr 863, 884 i 885 przy ulicy Szkolnej 10 wraz
z chodnikami, wiatą autobusową i ławkami;

27)    budowę i przebudowę zjazdów na drogi publiczne (gminne);

28)    budowę azyli dla pieszych oraz wysp spowalniających ruch;

29)    budowę zatoki parkingowej do parkowania prostopadłego przy ul. Szkolnej 2 i 4;

30)    budowę zatoki parkingowej do parkowania równoległego na ul. Szkolnej (przy ul. Mokrej);

31)    budowę zatok parkingowych do parkowania prostopadłego i równoległego w ulicy Głównej i Wczasowej;

32)    budowę zatoki parkingowej przy ulicy Parkowej;

33)    budowę zatok do kontroli pojazdów;

34)    umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi;

35)    humusowanie i obsianie skarp i powierzchni nieutwardzonych mieszanką traw;

36)    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Koszt inwestycji:

Całkowity koszt inwestycji – 6.699.675,22 zł

Dofinansowanie w ramach PRGiPID – 3.000.000,00zl

Dofinansowanie Gmina Cekcyn –3.242.716,58 zł

Wkład własny Powiatu Tucholskiego – 456.958,64 zł