Imieniny:
23.02.2018

Prawie 11 milionów na Powiatowe Centrum Wsparcia

Dzięki staraniom Zarządu Powiat Tucholski zgodnie z decyzją Zarządu Województwa nr 5/131/18 ma otrzymać dofinansowanie w wysokości ok. 11 milionów złotych na utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia. Całe zadanie będzie miało wartość prawie 13 mln zł.

Tym samym inwestycja Powiatu Tucholskiego będzie największą inwestycją tego typu w całym województwie kujawsko-pomorskim dofinansowaną w ramach konkursu na inwestycje w infrastrukturę społeczną. Budynek przy ul. Kościuszki, w którym mieści się obecnie Dom Dziecka, zostanie kompleksowo przebudowany i uzyska nowe funkcje. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przeprowadzone zostaną negocjacje, w ramach których doprecyzowane zostaną szczegóły realizacji zadania. 

Nad przygotowaniem wniosku czuwał zespół w składzie: Michał Mróz Starosta Tucholski, Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski, Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu, Anna Toby Kierownik PCPR, Anna Piłat Specjalista ds. zamówień publicznych, Maciej Śmieszek Kierownik Referatu Budownictwa, Katarzyna Klingier Specjalista ds. finansów, Anna Nitka Specjalista ds. pozyskania środków unijnych.

Innowacyjność tego projektu polega na umieszczeniu wszystkich powiatowych instytucji pomocy społecznej w jednym miejscu, co jest zgodne z oczekiwaniami osób korzystających z pomocy społecznej i pracowników udzielających tym osobom na co dzień wsparcia. Praca socjalna jest bowiem dziedziną złożona i trudną. Z uwagi na obszar swoich działań, musi odpowiadać na wzrastające oczekiwania społeczeństwa w zakresie ochrony interesów jednostek i grup społecznych, które nie są w stanie samodzielnie bronić i domagać się respektowania swoich praw.

W Powiatowym Centrum Wsparcia mieścić się będą:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej. W obecnej lokalizacji przy ul. Przemysłowej brakuje im miejsca na działalność i zaplecza technicznego.
  • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym przebywać będą mogły osoby z terenu całego powiatu. Będzie to nowo utworzona jednostka prowadzona przez Powiat Tucholski.
  • Nowe Mieszkania Wspierane.
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zyska w nowym budynku w pełni dostępną dla osób niepełnosprawnych i przyjazną dla interesantów lokalizację.
  • Poradnie specjalistyczne PCPR.
  • Pomieszczenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Lokale dla stowarzyszeń zajmujących się wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, co pozwoli im na skuteczniejsze udzielanie pomocy swoim podopiecznym.
  • Sala konferencyjna, z której korzystać będą mogły wszystkie podmioty zajmujące się szeroko pojętą tematyką niepełnosprawności.

Cały obiekt, o powierzchni prawie 3300 m2, będzie służył realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do centrum ułatwi również duża ilość miejsc parkingowych obok budynków. Dzięki realizacji projektu łatwiej będzie koordynować działania profilaktyczne, edukacyjne i wspierające rodzinę. Łatwiej będzie też mieszkańcom naszego powiatu uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną. Pomoc społeczna, szczególnie dla osób starszych i niesamodzielnych będzie mogła być w przyszłości rozbudowywana w miarę rosnących potrzeb. Ulokowanie różnych podmiotów działających na powiązanych ze sobą płaszczyznach pozwoli na skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców, co stanowi nadrzędny cel Powiatu Tucholskiego.

Wychowankowie obecnie funkcjonującego w budynku na ul. Kościuszki w Tucholi Domu Dziecka przeniosą się do nowo wybudowanych, dobrze wyposażonych, spełniających wszelkie normy placówek w Gostycynie i w Żalnie. Projekt na budowę tych obiektów jest niezależnym zadaniem, które Powiat Tucholski będzie realizował także przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Informację Zarządu Powiatu Tucholskiego wprowadził Wydział Rozwoju LiFE