Imieniny:
19.06.2019

Ogłoszenie - II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie dwóch nieruchomości

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego.

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018r., poz. 2204 ze zm.), oraz na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /jt.Dz.U. z 2014. Poz. 1490/

 

Zarząd Powiatu Tucholskiego

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego, oznaczonych ewidencyjnie:  

  1. Działka nr 3663 o pow. 0,6486 ha zapisana w księdze wieczystej nr BY1T/00026499/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi,
  2. Działka nr 3664 o pow. 0,9767 ha zapisana w księdze wieczystej  nr BY1T/00018410/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, 
    - cena wywoławcza  570.300,00 zł

Podana ceny wywoławcza jest ceną netto. Do wylicytowanej ceny w przetargu doliczony zostanie podatek VAT.

Na nieruchomościach ustanowiony jest trwały zarząd, który w przypadku zbycia nieruchomości  w przetargach,  zostanie rozwiązany przed podpisaniem umowy notarialnej.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23.10.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 140 poz. 2592 z dnia 24 grudnia 2009r.) działki nr 3663 i 3664 oznaczone są symbolem P/S/U/H/T-W i stanowią teren zabudowy przemysłowo – składowej, usługowo-handlowej i targowo wystawienniczej.

Przetarg na zbycie w/w działek odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek),  o godz. 10 °° w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi , ul. Pocztowa 7, pokój nr 1 (w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody)  

 

Wadium na przetarg na zbycie działek nr 3663 i 3664 wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) i wniesione winno być w pieniądzu.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać  numery działek których dotyczy przetarg.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2019 r.  na konto Starostwa w banku Getin Noble Bank S.A. nr :  49 1560 0013 2340 9874 1000 0005.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – osobom, które nie nabyły nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uprawnionych uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość gruntową nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Starostwie – ul. Pocztowa 7A,  pokój nr 1 (Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody). Tel. 52-5590712.


Pierwszy przetarg ogłoszony był na dzień 18 stycznia 2019 r.

 

 

                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                                                             POWIATU  TUCHOLSKIEGO

 

                                                                                                                            Michał Mróz