Imieniny:
02.09.2015

Konsultacje społeczne ORSG Powiatu Tucholskiego

2 września 2015 r. na kolejnym, roboczym spotkaniu Komitet Sterujący ORSG Powiatu Tucholskiego dyskutował o uwagach Urzędu Marszałkowskiego i wypracowywał wspólne stanowisko.

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian oraz uzupełnieniu brakujących danych, jak też po ponownym rozważeniu listy priorytetowych dla obszaru zadań Komitet Sterujący uznał, iż przy ostatecznym wyborze projektów nie można w pełni zastosować się do uwag Instytucji Zarządzającej - czy to ze względu na trudności techniczne (np. brak krajowych wytycznych dotyczących rewitalizacji uniemożliwia sporządzenie szczegółowego planu rewitalizacji, który jest z kolei niezbędnym załącznikiem do projektu zgłaszanego w ramach ORSG), czy też ze względu na lokalne uwarunkowania (np. ograniczenia dotyczące budowy przedszkoli są w naszym powiecie nieadekwatne do potrzeb).

W wielu punktach protest wywołały też dodatkowe kryteria wyboru projektów zawarte w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, takie jak na przykład preferowanie szkół, w których średnia ocen jest najniższa. Takie podejście dyskryminuje szkoły o wysokim poziomie nauczania, jakich wiele jest w naszym powiecie.

Na kolejnym spotkaniu Komitetu Sterującego, w poniedziałek 7 września, planowana jest dyskusja nad kolejną wersją ORSG (w tym dyskusja nad uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych) i przyjęcie uchwały kierującej ją do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, jak też przyjęcie wspólnego stanowiska wyrażającego niepokój Komitetu w sprawie budzących wątpliwości zapisów, wytycznych lub uwag.

Materiały podlegające konsultacjom społecznym:

Lista projektów priorytetowych EFRR

Lista projektów priorytetowych EFS

Wydział Rozwoju LiFE